Logo Okrašlovacího spolku Loket

Stanovy

I. Úvodní ustanovení
1. Spolek, jakožto nezávislý dobrovolný svazek členů, bude působit pod názvem Okrašlovací spolek Loket, z.s. (dále jen Spolek).
2. Sídlem Spolku je Loket, T. G. Masaryka č. p. 1, PSČ 357 33.

II. Účel, hlavní a vedlejší činnost Spolku
1. Spolek není zakládán a zřizován primárně za účelem podnikání. Cílem Spolku je vytváření podmínek pro uspokojování potřeb a naplňování základních zásad a účelu založeného Spolku v rozsahu níže uvedených aktivit.
2. Základním účelem a hlavní činností Spolku je:
a) podporovat rozvoj města Lokte a Loketska a péči o jeho památky,
b) usilovat o zlepšení životního prostředí a čistoty a pořádku ve městě,
c) pořádat vzdělávací a diskusní akce,
d) podporovat kulturní akce a uměleckou činnost ve městě,
e) vydávat publikace,
f) charitativní činnost,
g) zajišťovat finanční zdroje nezbytné pro správu svého majetku, pro běžnou činnost Spolku a počínat si s péčí řádného hospodáře,
3. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a tím vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svého účelu.

III. Členství
1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická osoba či právnická osoba za podmínek stanovených těmito stanovami. Členem spolku může být každý občan České republiky. O přijetí člena rozhoduje výbor na základě písemné přihlášky uchazeče o členství.
2. Členové spolku mají právo účastnit se jeho akcí a výroční členské schůze, volit orgány spolku a být voleni do všech orgánů spolku.
3. Členové spolku jsou povinni dodržovat stanovy, rozhodnutí a usnesení orgánů spolku a platit členský příspěvek, podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti Spolku.
4. Členství zaniká úmrtím nebo vystoupením člena ze spolku, vyloučením člena pro neplacení členského příspěvku déle než jeden rok, vyloučením člena z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov. Člen, jemuž z jakéhokoli důvodu skončilo členství v Spolku, je povinen vypořádat své závazky vůči Spolku.
5. Členství zaniká také zánikem Spolku bez právního nástupce.
6. Roční členský příspěvek činí padesát korun českých.
7. Členství vzniká na základě písemné přihlášky zletilé fyzické osoby nebo právnické osoby, které musí být schválena příslušným orgánem právnické osoby a podepsána osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu, a schválením tohoto členství rozhodnutím výboru Spolku.
8. Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou.

IV. Orgány spolku
Orgány Spolku jsou :
a) členská schůze jako orgán nejvyšší,
b) výbor jako orgán statutární.

1. Členská schůze
1.1. Členská schůze Spolku je svolávána výborem nejméně jednou do roka. Výbor Spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů Spolku. Členská schůze Spolku se svolává písemnou pozvánkou, která musí být doručena všem řádným členům Spolku oprávněným k účasti nejméně třicet dnů před jejím konáním. Za řádné doručení pozvánky lze též považovat uveřejnění pozvánky v sídle Spolku nejméně třicet dní přede dnem jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat název a sídlo Spolku, místo, čas a pořad zasedání, popř. program jednání.
1.2. Zasedání členské schůze může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
1.3. Do působnosti členské schůze náleží zejména:
a) rozhodnutí o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky Spolku; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výboru,
c) volba a odvolání členů výboru a volba a odvolání předsedy a tajemníka,
d) schválení výsledku hospodaření,
e) schválení rozpočtu,
f) projednání a schválení zprávy o činnosti výboru,
g) určení hlavních směrů činnosti Spolku,
h) schvalování jednacího řádu členské schůze, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,
i) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
j) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.
1.4. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejich členů. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných.
1.5. K platnosti usnesení členské schůze je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.
1.6. K platnosti usnesení členské schůze o záležitostech uvedených v tomto článku bod 2.4. písm. a), b) je potřeba alespoň 2/3 většina přítomných.
1.7. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 2/3 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně Spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se členské schůze s hlasem rozhodujícím.
1.8. Zasedání členské schůze řídí až do zvolení předsedajícího členské schůze předseda výboru Spolku nebo pověřený člen výboru.
1.9. Ze zasedání členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké a jaká byla přijata usnesení. Každý členský subjekt je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle Spolku.

2. Výbor
2.1. Výbor je výkonným a zároveň statutárním orgánem a zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti Spolku v období mezi zasedáními členské schůze.
2.2. Členem výboru může být jen fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná a která je bezúhonná. Členy výboru, včetně předsedy výboru a tajemníka výboru, volí členská schůze z kandidátů navržených členskými subjekty Spolku.
2.3. Výbor má 3 členy. Počet členů výboru, musí být lichý. Funkční období členů výboru je čtyřleté. Odstoupí-li ze své funkce nebo zemře některý člen výboru, případně mu jinak skončí výkon funkce v průběhu funkčního období, pak členská schůze provede na uvolněné místo na svém nejbližším zasedání dodatečnou volbu. Funkční období dodatečně zvoleného člena výboru, končí společně s funkčním obdobím zvoleného výboru.
2.4. Za výbor, jakožto kolektivní statutární orgán Spolku jedná navenek zvolený předseda výboru Spolku nebo společně předseda a tajemník Spolku. Předseda výboru se podepisuje za Spolek tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Spolku připojí svůj podpis.
2.5. Výbor svolává k zasedání předseda výboru nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výboru, a to podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
2.6. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
2.7. Do působnosti výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci členské schůze či jiných orgánů Spolku.
2.8. Výbor zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
b) organizuje a řídí činnost Spolku,
c) připravuje podklady pro jednání a rozhodování členské schůze,
d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Spolku,
e) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

V. Majetek a hospodaření
5.1 Zdrojem majetku Spolku jsou zejména:
a) členské příspěvky,
b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s osvětovou činností, příspěvky, dotace a dary.
5.2 Majetek Spolku je ve vlastnictví Spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výbor.
5.3 V případě zrušení Spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje členská schůze. Jestliže Spolek obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

VI. Přechodná a závěrečná ustanovení
6.1 Členská schůze Spolku zmocňuje výbor provést ve své kompetenci administrativně formální úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může výbor odstraňovat všechny vady stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku.
6.2 Stanovy byly schváleny nejvyšším orgánem Spolku dne 12.února 2015 a téhož dne nabývají
účinnosti.

Jana Sobotová, předsedkyně spolku

Dokument ke stažení ve formátu PDF zde.